#13day

Hafiz sudah ganteng om, tante 😊😍😍
#13day 👶🏻❤
Hafiz sudah ganteng om, tante 😊😍😍
#13day 👶🏻❤
Hehe hum nay a mở mắt rùi nà! A nhỏ nhất đàn đẻ cũng sau mấy th béo kia mà a mở mắt rồi nhá ☺️ lêu lêu Mấy th béo ăn hại qué 
#LuxuryLove #ElenBichons #Queenpet #Bichonfrise #13day
Hehe hum nay a mở mắt rùi nà! A nhỏ nhất đàn đẻ cũng sau mấy th béo kia mà a mở mắt rồi nhá ☺️ lêu lêu Mấy th béo ăn hại qué
#LuxuryLove #ElenBichons #Queenpet #Bichonfrise #13day

FeedMe is investigator of posts from social media.