#غلامحسین_مظلومی_مظلومترین_آبی_روحت_شاد

بعد از تو...
این دنیا... یک دنیا کار دارد...
تا دوباره دنیا شود... #غلامحسین_مظلومی_مظلومترین_آبی_روحت_شاد
#غلامحسین_مظلومی_سرطلایی
بعد از تو...
این دنیا... یک دنیا کار دارد...
تا دوباره دنیا شود... #غلامحسین_مظلومی_مظلومترین_آبی_روحت_شاد
#غلامحسین_مظلومی_سرطلایی

FeedMe is investigator of posts from social media.