rsp.academy posted video

rsp.academy
کودکِ دو زبانه
اینجای زمان که بودیم تو تازه به حرف افتاده بودی ....بعد از حدود دو سال و نه ماه زبان بازکردی... آنهم نه فقط فارسی ....شعرهایت ،بازیهایت و حرفهایت با من به زبان بیگانه یِ منحوسِ غرب زده یِ انگلیسی بود😌😅 باید بیشتر مراقبت می بودم چون گاهی کلمات زبان ممنوعه را در جمله هایت می گفتی و همگان را به خود جلب میکردی... و من بودم و سوال ها و نظرات و انتقادات متفکرین و دانایان در همه ی امور... و تو بودی و نگاه های متعجب سایرین...نمی دانم چقد سنگینی نگاه ها را متوجه می شدی و چقدر آزاردهنده بود... اما هرچه بود با تمام تنهایی ها و سختی ها و نظرهای خوب و بد پشت سرگذاشتیم و امروز در اینجای زمان خشنودم از راهی که انتهایش آنروزها نامشخص بود و حال با اطمینان از درستی راه و در کنار فرزند دیگرم ادامه می دهیم...
.
.
.
.
دانلود رایگان کارتون های انگلیسی در کانال تلگرامِ سنگ، کاغذ، قیچی....آدرس در بیو
#kian
#bilingual_kids #smartgirl #smartboy #enjoylearning #addorable #adorablebabies #adorablekids #adorablebaby #englishforkids #englishforchildren #english4kids
#englishforfun #englishforbabies #englishforlife #englishforbeginners #englishforbaby #englishforyou #englishforall #englishforeveryone #bilingualkids #bilingualeducation #bilingualmom #bilingualchildren #bilingualchild #englishforchild #bilingualbaby #bilingualbabies

FeedMe is investigator of posts from social media.